1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

ඇඳීමට ඔරොත්තු දෙන තහඩුව